Menu

Polityka prywatności

Wydawnictwo Agencja Rolna Roman Barszcz przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal http://www.uprawypolowe.pl

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Bezpośredni kontakt z redakcją/wydawcą ze strony WWW

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu uprawypolowe.pl/uprawakukurydzy.pl poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Przechowujemy korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

 • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
 • czy loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy,
 • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę.

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Portal zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu uprawypolowe.pl

Oferta serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu m. in. interaktywny kontakt z klientami. Oznacza to m.in., że w przyszłości serwis może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z serwisu raportrolny.pl akceptujesz zmiany w Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Regulamin

Definicje:

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy zbiór postanowień i zasad, regulujących zamieszczanie materiałów reklamowych (dalej Reklam) oraz użytkowania i  wykorzystywania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.uprawypolowe.pl. Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.uprawypolowe.pl, w ramach którego Administrator/ Właściciel zamieszcza informacje z branży rolniczej;

Serwis – serwis internetowy www.uprawypolowe.pl;
Wydawnictwo – Wydawnictwo Agencja Rolna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Mickiewicza 1, będące administratorem/właścicielem serwisu internetowego www.uprawypolowe.pl ;

Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca informacje promocyjne przeznaczone do zamieszczenia w serwisie internetowym www.uprawypolowe.pl, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu oraz warunki zamieszczania Reklam;

Reklama – materiał o treści promocyjnej zamieszczany w serwisie internetowym www.uprawypolowe.pl, zgodny z profilem serwisu oraz wymogami technicznymi określonymi przez Wydawnictwo. Za Reklamę uważa się tu adres mailowy, adres strony internetowej, opis, logotyp firmy, wizytówka, baner reklamowy, artykuł sponsorowany;

Zamówienie Reklamowe – zamównienie publikacji Reklamy w Serwisie, stanowiące umowę cywilno – prawną między Reklamodawcą a Wydawnictwem, określające warunki wykonania Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Użytkownik – użytkownik serwisu internetowego www.uprawypolowe.pl.

Postanowienia ogólne:

1.    Serwis internetowy www.raportrolny.pl publikuje nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Wydawnictwem. 

2.    Serwis jest chroniony przepisami prawa, w szczególności: 
•    ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), 
•    ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402). 

3.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.

4.    Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w żadnej formie, zwłaszcza do wykorzystania w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub komercyjną, bez uprzedniej zgody Wydawnictwa. 

5.    Wydawnictwo oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego serwisu, jednak publikowane w serwisie treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela serwisu lub autorów artykułów.

6.    Przyjmowanie przez Wydawnictwo Zamówień Reklamowych oraz zamieszczanie w serwisie internetowym dokonywane jest na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

7.    Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy Wydawnictwo poniosło jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy, Reklamodawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postanowień prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatów poniesionych przez Wydawnictwo, w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. 

8.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczania Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter i wizerunek Serwisu, pozostających w sprzeczności z linią programową Serwisu, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia. 

9.    Ceny reklam ustalone są zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w dniu składania Zamówienia Reklamowego dostępnym na stronie internetowej www.raportrolny.pl w zakładce Reklama. Płatność za wykonanie Zamówienia Reklamowego w formie gotówki dokonywane są w siedzibie Wydawnictwa lub w formie polecenia przelewu na konto. Faktury wystawiane są przed ukazaniem się Reklamy. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie podanym na fakturze. W wypadku przekroczenia terminu płatności ustalonego na fakturze zleceniodawca ma obowiązek dokonać zapłaty odsetek ustawowych. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo wstrzymania zamieszczania zamówionych Reklam, jeżeli faktura nie została zapłacona. Reklamodawca traci wówczas prawo do udzielonego rabatu poprzez wystawienie faktury korygującej. Zamówienie Reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży. Warunki płatności, cenę i wysokość upustów i dopłat określa Wydawnictwo w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Reklamowego.

10.    Reklamodawca oświadcza, że stosownie do treści Art.23 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wynikających z realizacji Zamównienia, w tym dla dochodzenia roszczeń Wydawnictwa przed Sądami Powszechnymi, ewentualnie prowadzenia egzekucji sądowej, a także w celach marketingowych i promocyjnych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Wydawnictwa. Dane do Reklam przekazuje dobrowolnie. Ma prawo wglądu do w/w danych.

Warunki zamieszczania Reklam:

1.    Reklamy są zamieszczane na podstawie pisemnych Zamówień składanych przez Reklamodawców. Zamówienia Reklamowe składane są na formularzach przygotowanych przez Wydawnictwo. Wypełniony i podpisany druk Zamówienia jest dowodem zawarcia umowy cywilno-prawnej. 

2.    Wydawnictwo potwierdza przyjęcie Zamówienia Reklamowego na piśmie. Pisemne potwierdzenie Zamówienia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.    Integralną częścią Zamówienia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia i odpowiadające wymogom technicznym określonym przez administratora/właściciela Serwisu. Zamównienie określa rodzaj reklamy, powierzchnię, terminy oraz zawiera dane Reklamodawcy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Reklamodawcy.

4.    Wydawnictwo ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.

5.    Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji Reklam spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą uznaje się takie zjawiska jak: awaria prądu, huragan itp.).

6.    Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za brak emisji Reklamy wynikłej z przyczyny leżącej po stronie Wydawnictwa. Strony w takim przypadku ustalają rozmiar odszkodowania na poziomie kwoty nie wyższej jak wartość Zamówienia w  formie dodatkowych emisji Reklam.

7.    Reklamacje dotyczące emisji Reklam przyjmowane są 7 dni od daty ich ukazania się. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe